Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο
Διχρωμικό νάτριο
Sep 19, 2018

Κόκκινα έως πορτοκαλί-κόκκινα κρύσταλλα. Ελαφρά υγροσκοπικό. 100 ℃ απώλεια κρυσταλλικού νερού, περίπου 400 ℃ έναρξη αποσύνθεσης. Διαλυτό στο νερό, αδιάλυτο σε αιθανόλη, το υδατικό διάλυμα είναι όξινο. 1% το ρΗ του υδατικού διαλύματος είναι 4,10% υδατικό διάλυμα ph είναι 3,5. Η σχετική πυκνότητα είναι 2.348. Σημείο τήξης 356,7 ℃ (άνυδρο προϊόν). Υπάρχει ισχυρή οξείδωση και η οργανική τριβή ή κρούση μπορεί να προκαλέσει καύση.