Σπίτι > Η γνώση > Περιεχόμενο
Θέματα που χρήζουν προσοχής κατά την αποθήκευση διχρωμικού νατρίου
Sep 19, 2018

Φυλάσσετε σε δροσερό, στεγνό, καλά αεριζόμενο χώρο αποθήκευσης. Μακριά από πυρκαγιά και θερμότητα. Θερμοκρασία αποθήκευσης όχι πάνω από 35 ℃, σχετική υγρασία που δεν υπερβαίνει το 75%. Σφραγίδα συσκευασίας. Πρέπει να είναι με αναγωγικό παράγοντα, αλκοόλ και άλλες χωριστές αποθήκες, αποφεύγετε μικτή αποθήκευση. Ο χώρος αποθήκευσης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με κατάλληλα υλικά για την κάλυψη των διαρροών.

Ένα ζευγάρι: Χρωμικό οξύ

Επόμενη: Φθόριο κάλιο πυριτικό